TU NHƯ TAM TẠNG TRONG PHIM CÓ PHẢI LÀ CHÂN TU

Posted by

TU NHƯ TAM TẠNG TRONG PHIM CÓ PHẢI LÀ CHÂN TU?
Tam Tạng nhận lệnh thỉnh kinh
Lại được Bồ Tát tặng mình cà sa
Mỗi lần lâm biến quỷ ma
Có ba đệ tử xông pha trận tiền
Gặp phải yêu quái thần tiên
Lại được Bồ Tát xuống liền cứu nguy
Cầu gì được đó tức thì
Đi tu dễ vậy sao ghi công trời?
Đi tu mà biết trước thời
Sẽ được chứng quả cuộc đời hiển linh
Còn đâu đạo pháp tâm mình
Cứ đi là được cứ trình là nên!
Hỏi tâm, hỏi pháp hai bên
Tu mà như vậy có nên cơ đồ
Trần gian vạn kiếp đẩy sô
Đố ai học hết một bồ pháp kinh?
Cho nên phải tự tâm mình
Lấy thân lấy xác u minh mà hành
Đạo trời mới thật minh anh
Mới là chính đạo tu hành nhân gian.
Tu kiểu quan hệ cửa quan
Chưa tu đã biết được ban phép màu
Nên mới chen chúc tranh nhau
Kiếm tiền mua mua áo có màu cà sa!
Ngộ pháp: Lương Ngọc Huỳnh

Comments are closed.