Tin giờ chót: Đại thần cơ mật viện

Posted by

Tin giờ chót: Đại thần cơ mật viện, hội trưởng hội Dàn Hàng Ngang Nguyễn Người Tốt về thay Đinh đại quan nhân trấn thủ Gia Định.
Phúc to cho Đinh đại quan nhân khi ngài về làm phó cho Bình ruồi ca ca, bang trưởng Kinh tế lợn sề.
Hề hề…!!!
Bảo bối đánh chuột không được làm vỡ bình đã cứu sinh tất cả, aha.

Comments are closed.