Thầnn chú ÚM LAM là tâm chú của Mười Phương Chư Phật ba đời quá khứ

Posted by

Thầnn chú ÚM LAM là tâm chú của Mười Phương Chư Phật ba đời quá khứ , hiện tại , vị lai . Người hành giả khi trì niệm Thần Chú ÚM LAM , ÚM LAM , ÚM LAM … thường xuyên sẽ thanh tịnh được nghiệp lực ba nơi khẩu nghiệp , ý nghiệp , thân nghiệp . Trong bộn bề lo toan của cuộc sống khi tinh thần được sự thanh tịnh bạn sẽ có được một cuộc sống chan hoà , thoải mái , vui vẻ và nhẹ nhàng hơn .
Ngũ Bộ Chú
ÚM LAM
ÚM XỈ LÂM
OM MANI PADME HUM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM
Tammat.net
See Translation