https://youtu

Posted by


Cái trailler dễ thương vại choy oyyyyy …
Toàn xã hội xem và share rộng khắp dùm cát để pà kon gần xa cùng xem đồng thời để biết ngày giờ đón xem nha toàn xã hội oy !
Đây là cái Game Cát rất thích. Mời nữa sẽ ngồi nữa đó nha nhưng với điều kiện để Cát đây cày bừa để dành nhiều tiền xíu để được chia sẻ với các mảnh đời . Ahihi !