HỘT XÁ LỊ

Posted by

HỘT XÁ LỊ
Nắng mưa là chuyện của trời
Phận ngồi đáy giếng thấy mưa gọi tình
Ộp ộp ộp oep oep oep
Nhảy fb lên hỏi nam tào
Anh tôi như thế thì ngài tính sao?
Nam tào cười khẩy mà rằng
Cờ tàn giữ tốt thí xe chuyện thường
Vua hậu cờ của người tây
Còn đây tượng sỹ mã xe cờ tàu
Anh cô tuổi trẻ tài cao
Trải qua thực tiễn đã hay cờ tàn!?
Trót mang nghiệp chướng quân cơ
Nhất cách nhất chiếu cầm hòa thế thôi.
Rứa là anh của nhà Tui
Thành hột xá lị ..bật mã ôn hả ngài?!