Dưới ‘tay kéo vàng ‘ của mẹ Thủy bộ lông của em bỗng thành từng gợn sóng như cánh đồng lúa thế này đây

Posted by

Dưới ‘tay kéo vàng ‘ của mẹ Thủy bộ lông của em bỗng thành từng gợn sóng như cánh đồng lúa thế này đây. Thế nên trước đây anh học sinh nào thích để tóc dài mà thấy cô giơ kéo lên thì vội vàng xin và hứa tự đi cắt. Hôm sau ngắn gọn luôn kk…

Comments are closed.