Đức Phật Nói Rằng

Posted by

Đức Phật Nói Rằng
Tam Nghiệp Thiện Cả Tự Và Tha Nên Làm
Không phải tất cả việc chơn chánh đều đáng làm
Không phải tất cả những điều chân thật đều đáng nói
Không phải tất cả những gì có thật đều đáng nghĩ
Người sáng suốt nên tự chủ và nhận thức rõ ảnh hưởng của từng hành động lời nói ý nghĩ của mình
Giữ hành động lời nói ý nghĩ luôn mang lại lợi ích tốt đẹp
Không tùy tiện nói làm hay nghĩ tưởng theo thói quen sở thích của mình và người thêm phiền lụy khổ đau và ác cảm
Ngài Dạy
Người có hiểu biết cần phải suy xét từng hành động lời nói ý nghĩ chân chánh của mình
Tuy chính đáng như khi thực hiện có mang lại thiện tâm cho mình cho người không có làm lớn thêm ác nghiệp ác taamcho mình cho người không
Chỉ khi nào đã qua suy xét kỹ thấy rõ khi thực hiện hành động lời nói ý nghĩ chân chính ấy sẽ mang lợi ích nảy nở thiện tâm cho mình và người thì hãy nên làm . nên nói. Nên nghĩ
Còn thấy xét rằng tuy chân thật nhưng khi thực hiện sẽ phát sanh và lớn thêm ác tâm ác nghiệp của mình của người thì nên bỏ đi
Không nên làm . không nên nói. Không nên nghĩ đến….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
See Translation

Comments are closed.