Posted by

…”Thực tế, trong những năm công tác tôi đã từng xử lý những trường hợp cán bộ
Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng
khai có bằng nọ, bằng kia, nhưng bị người dân tố là chưa có bằng Trung học phổ thông.
Khi vào cuộc kiểm tra phát hiện đúng là vị này mua bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, rồi tiếp tục mua bằng Đại học, rồi tiếp tục bằng nhiều cách để mua được bằng Tiến sĩ.
Rõ ràng trong bộ máy của chúng ta đang tồn tại loại bệnh sính bằng cấp”…